چگونه میتوان پیروز میدان رقابت برای فروش شد؟ (بخش ۱)

چگونه میتوان پیروز میدان رقابت برای فروش شد؟ | تحلیلگران صنعت

 

بهترین راه دست یابی به

یک فروش موفق چیست؟

من با همه دستورالعمل هایی که در زمینه فروش توصیه میشوند مخالفم و بیشتر فروشنده ها نیز با من هم عقیده اند.برای این مخالفت دلیل دارم. این دستورالعمل ها افراد را تحت کنترل خود در می آورند و غیر قابل انعطاف هستند .از همه بدتر این فکر را به فروشنده القا میکنند که دنبال تثبیت جایگاه خود در نظام باشد نه اینکه درصدد برآید تا راهی برای کمک به خریدار پیدا کند.

 

به این ترتیب تکلیف فروشنده چیست؟ <%

gift