اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎج

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ روش ﻫﺎی وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد. او ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ!

ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ!

ﮐﺎرش را از ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ ‫ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﺑﯿﺎورد. ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل درس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل؛  ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ از ۳۵ ﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ‫ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻓﮑﺮﺷﺎن ﭘﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﭙﻠﻢ رﺳﯿﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر و ﭘﻮل درآوردن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درس و ﻣﺸﻖ. ﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ‫درﺳﺨﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ. ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻫﻢ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﭼﻪ ‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﺳﺎل ۷۲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‫ﻣﯽرود و ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد! ‫

ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮم روی ﻫﻢ ۶۲ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻮد. ۲۰ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ۳۰ دﻓﻌﻪ ‫ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺸﻬﺮی آﮔﻬﯽ دادم؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ، ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز. ‫زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﺳﺮاغ دارم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.

‫ﮔﻮﯾﺎ او ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺳﺎل ۷۳ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﮕﯽ ﺧﻮدش و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز.  ﮐﺎرم ﺧﯿﻠﯽ زود ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ‫ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻼس ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۷۴ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دو ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در رﺳﺎﻟﺖ و ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻢ.ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ را ‫از دﺳﺖ داد.

مطالب مرتبط :

اﯾﺪه ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج

‫ﻗﺼﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد. ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر در ﺳﺎل ۷۳ ‫ﯾﮏ روز از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ درس ﻣﯽداده، دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ‫ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯽ درس ﺑﺪﻫﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ ای ﺣﻀﻮر ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ. ﺟﻮﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: دﯾﺪم ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب و ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت را ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ .

ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ

‫آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻫﻤﺎن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺧﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ‫ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ » ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﺎل ۸۱ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮه دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻠﺪﻧﺪ و در ‫ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد، ﮐﺘﺎب ﻫﺎی‫ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮوش ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮوش ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﺳﺎل ۸۱ ﮔﺎج راﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ.

‫ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ

‫ﺳﺎل ۸۱ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ اﻣﭙﺮاطﻮری ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آوازه اش در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه، آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﯿﺪان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ، ﻗﻠﻤﺮواش را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻮﭼﮏ و ‫ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ‫ﺳﺎده و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺟﻮﮐﺎر درﺑﺎره ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

‫ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ، ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ای ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ، در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

‫ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﭘﺲ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﯾﻌﻨﯽ او ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در‫ﺻﺪد وﺳﯿﻊ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ، آﯾﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻠﻮی و ﺧﻼﺻﻪ ۶۰۰ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۴ ﻫﺮ ﯾﮏ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‫اﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻮ ﮐﺎر در ﺳﺎل ۸۱ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻼ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ( اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ) را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.

‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ

‫ﻇﻬﻮر ﮔﺎج ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺮ‫ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ

اول ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ‫از ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا از اﺳﺘﺎدان ﺷﻬﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﯿﻦ اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ‫ﮐﻪ ﮔﺎج ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪای از ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ‫ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺧﻮدش راﻫﺶ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ‫ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪ.

‫ﺑﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎج

‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺎج از رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰون و اﻧﻮاع ﺑﯿﻞ ﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاد ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺎج ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛‫ﻣﺪاد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮﮐﺎر زﻣﺎن ﺗﺴﺖ زﻧﯽ را ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪاد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دل و ﺳﻮﻧﯽ و اچ ﭘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آرم ﮔﺎج داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮﮐﺎر آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ‫ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و ۷۰ ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﺗﺎزه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ۵۰۰ ﮐﺘﺎب را در ﺧﻮدﺷﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای داﻧﺶ‫آﻣﻮزان ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ. او ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎزار داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺧﯿﺮ. ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ‫ﻓﻘﻂ ۳۹۹ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ زﯾﺎدی دارد.

ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﺎﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد، اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎری از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎل‫۲۰۰۴ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش، ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺎج ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ و ﻣﺪاد و ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﻮد ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ آن ﻫﺎ ‫ﺑﺎﯾﺪ از آﺑﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﺟﻮری دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻐﺰ را زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﯽ ﺷﺮت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﻟﯿﻮاﻧﯽ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺪول ‫ﻣﻨﺪﻟﯿﻒ دارد و ﻣﺜﻞ ﺑﺎدام ﻫﺎی ﻗﺼﻪ ﻧﺎزﺑﺎﻟﺶ ﻣﺮادی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﺸﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gift